Sõnastik

a, ab                                                                 sõna, mis täidab seest- ja alaltütleva

     käände funktsiooni

ab eo                                                         temalt, tema poolt

a nobis (ablativus)                                    meilt

abeo                                                                 lähen ära

abiit                                                           läks ära

abscondo                                                         peidan

absconde                                                  peida!

ac                                                                      ja, ning

accipio                                                              saan

accipit                                                        saab

ad                                                                      sõna, mis täidab sisse- või alaleütleva

              käände funktsiooni

ad eos                                                        neile

ad te                                                          sinu juurde

adiutorium, adiutorii (genetivus)                       abi

in adiutorium                                             appi

adiuvo                                                               aitan, toetan

ad adiuvandum                                          aitamiseks

adversus                                                            vastu

aedifico                                                              ehitan

aedificabo                                                   ehitan (tulevikus)

aerugo, aeruginis                                               rooste

aeternus, -a, -um (mees-, nais-, kesksugu)     igavene

aeternam (accusativus, naissugu)            igavene, -se, -st (tegevuse sihtpunktina)

anima, animae (gen.)                                         hing

aperio                                                                  avan

aperietur (tulevik, pass.)                             avatakse

apprehendo                                                         võtan kinni, võtan endale, hooman

apprehendite (käskiv, mitm.)                       võtke kinni; võtke endale; hoomake

apud                                                                   juures

aqua, aquae                                                       vesi

aquarum                                                     vete

assisto                                                                astun ligi, tulen juurde

astiterunt (minevik, mitm.)                          astusid ligi

autem                                                                 aga

beatus, beata, beatum                                       õnnis, õnnistatud

bonus, -a, -um                                                   hea

brevis, brevis, breve                                           lühike

in brevi                                                         lühikese aja jooksul

caelum, caeli                                                      taevas

in caelis (ablativus, mitm.)                          taevastes

caritas, caritatis (gen.)                                       armastus

in caritate                                                    armastuses

cathedra, cathedrae                                           tool; koht, kust õpetatakse

christus                                                              võitu, salvitu

Christus                                                             Kristus

Christi (gen.)                                              Kristuse

comprehendo                                                    hõlman, haaran, mõistan täiesti,

comprehenderunt (minevik)                      (nad) hõlmasid, haarasid, mõistsid täiesti

concilium, concilii                                               koosolemine, kokkusaamine

confido                                                                usaldan

confidunt                                                     usaldavad

conforto                                                              tugevdan

conforta                                                      tugevda!

confringo                                                            lõhun

confringes (tulevik)                                     lõhud (tulevikus)

consilium                                                           nõukogu

in consilio                                                   nõukogus

constituo                                                            otsustan; ehitan; korraldan; valmistan

ette

constitutus sum (pass., minevik)               minust tehti

conturbo                                                             segan, heidutan

conturbabit (tulevik)                                    segab, heidutab (tulevikus)

convenio                                                             kogunen, sobin, langen kokku

convenerunt (minevik, mitm.)                     kogunesid

cor, cordis                                                         süda

corpus, corporis (gen.)                                      keha

credo                                                                  usun

credit                                                           usub

cum                                                                    -ga, koos, kui

decursus, decursus                                           kulgemine, jooks

defendo                                                              kaitsen

defende                                                       kaitse!

defluo                                                                  ülevalt alla voolan, langen, kaon, nõrgenen,

        närtsin,

defluet (tulevik)                                            ülevalt alla voolab jne (tulevikus)

demolior                                                              hävitan

demolitur                                                     hävitab

Deus, Dei                                                           Jumal

in Deo                                                         Jumalas

dico                                                                     ütlen

dixit (minevik)                                               ütles

dies, diei                                                              päev

diligo                                                                   armastan

dilexit                                                           armastas, hakkas armastama

dirumpo                                                               kisun katki

dirumpamus (käskiv)                                   kiskugem katki

disciplina, disciplinae                                          koolitus; õppeaine; kasvatamine; kord,

        distsipliin

do                                                                       annan

dat                                                               annab

daret (coniunctivus)                                   (et) andis

dabo (tulevik)                                               annan (tulevikus)

dabit (tulevik)                                               annab (tulevikus)

dabitur (tulevik, pass.)                                antakse

ecclesia, ecclesiae                                            kirik

ecclesiam (acc.)                                        kirik, kiriku, kirikut (tegevuse sihtpunktina)

effodio                                                                kaevan välja

effodiunt                                                      kaevavad välja

egeo                                                                   vajan

egent                                                          vajavad

non egent medico                                      (nad) ei vaja arsti

ego, mei                                                            mina

me (acc.)                                                   mind (tegevuse sihtpunktina)

ei (dativus)                                                         talle

eius                                                                    tema (omadussõnana)

enim                                                                   sest

eorum                                                                 nende

erat (minevik)                                                     oli (minevikus)

erit (tulevik)                                                        on (tulevikus)

erudio                                                                 õpetan, harin (kedagi),

erudimini (pass. mitm.)                              õppige, harige (ennast)

es                                                                       oled

est                                                                      on

et                                                                        ja; ka

exardeo                                                              põlen, lahvatan

exarserit (tulevik)                                        põleb, lahvatab (tulevikus)

exaudio                                                              võtan kuulda

exaudi                                                         võta kuulda!

exsulto                                                               hüppan välja; rõõmustan, ülistan

exsultate (käskiv, mitm.)                            hüppake välja; rõõmustage; ülistage

facies, faciei                                                       väliskuju, välimus; hoiak; nägu, pale

facio                                                                    teen

faciet (tulevik)                                              teeb (tulevikus)

facta sunt (kesksugu, mitm.)                             sündisid

factum est (kesksugu, ains.)                             sündis

ferreus, ferrea, ferreum                                      raudne, rauast

festino                                                                 ruttan

festina                                                          rutta!

figulus, figuli                                                        pottsepp

filius, filii                                                               poeg

filio (dativus)                                                pojale

folium, folii                                                           leht

fremo                                                                  nurisen

fremuerunt (minevik, mitm.)                       nurisesid

fructum, fructi                                                     vili

fur                                                                       varas

fures                                                           vargad

furor                                                                   varastan

furantur                                                       varastavad

furor, furoris                                                       raev

geno                                                                   sünnitan

genui (minevik)                                           sünnitasin

gens, gentis                                                       suguvõsa; hõim, rahvas

gentes (mitm.)                                            paganad

gloria                                                                  au

habeo                                                                 mul on

habeat                                                        (et) tal oleks

habito                                                                 elan, asun

habitat                                                         elab, asub

haereditas, haereditatis                                      pärand

haereditatem (acc.)                                    pärand, pärandi, pärandit (tegevuse

                                                                           sihtpunktina); mõnikord: pärandiks

hic, haec, hoc                                                    see

hanc (acc., naissugu)                                see, seda v selle (tegevuse sihtpunktina)

hodie                                                                  täna

homo, hominis                                                   inimene

hominum (gen. mitm.)                               inimeste

hora, horae                                                         tund

hora mortis                                                 surmatund

in hora mortis                                             surmatunnil

hostis, hostis                                                     vaenlane

ab hoste                                                     vaenlasest

ibi                                                                       seal

ideo                                                                    seepärast

Iesus                                                                  Jeesus

ille, illa, illud                                                         see, see teine

impius, impii                                                        jumalavallatu

impii (mitm.)                                                 jumalavallatud

impiorum                                                      jumalavallatute

in                                                                          sõna, mis täidab sisse-, sees-, alale- või

 alalütleva käände funktsiooni

inanis, inanis, inane                                            tühi

inania (mitm., kesksugu)                            tühjad

inebrio                                                                 joovastan

inebria                                                          joovasta!

intelligo                                                                 mõistan, saan aru

intelligite (käskiv, mitm.)                               mõistke, saage aru

intendo                                                                püüan, kavatsen

intende                                                         püüa, kavatse!

intra                                                                     sees

invenio                                                                 leian

invenietis (tulevik)                                        leiate

invenit                                                          leiab

ipse, ipsa, ipsum                                                ise, see, tema

ipsorum                                                       nende

in ipso                                                          temas

per ipsum                                                    selle läbi, tema läbi

ira, irae                                                                viha

irascor                                                                 vihastan

irascatur (coniunctivus)                              (et) vihastaks

irrideo                                                                  naeran kellegi või millegi üle

irridebit (tulevik)                                            naerab (tulevikus)

is, ea, id (mees-, nais-, kesksugu)                     tema

eius (gen.)                                                   tema (omastavas)

ei (dativus)                                                   talle

eam (acc., naissugu)                                  tema, teda (tegevuse sihtpunktina)

eos (acc., mees- ja kesksugu, mitm.)        nad, neid (tegevuse sihtpunktina)

in eo (mees- ja kesksugu)                          temas

eorum                                                          nende

iter, itineris                                                           teekond, tee

iubeo                                                                   käsin, annan korralduse

iube                                                             käsi, anna korraldus!

iudicium, iudicii                                                    kohus

iudico                                                                  mõistan kohut

iudicet (con.)                                               (et) mõistaks kohut

iugum, iugi                                                           ike

iustus, -a, -um                                                    õige

iustos (acc., mitm.)                                    õiged, õigeid (tegevuse sihtpunktina)

lapis, lapidis                                                        kivi

latus, lateris (gen.)                                              külg

lavo                                                                     pesen

lava                                                              pese!

laudo                                                                   kiidan

ut laudem (coniuctivus)                              et kiidaksin

lex, legis                                                              seadus

in lege                                                          seaduses

lignum, ligni                                                         puu

loquor                                                                  räägin, ütlen

loquetur (tulevik)                                          räägib, ütleb (tulevikus)

luceo                                                                   paistan (valguse kohta)

lucet                                                             paistab

lux, lucis                                                              valgus

meae (gen., naissugu)                                       minu (omadusõnana)

male                                                                   halvasti

qui male habent                                          kellel on halb

malignus, -a, -um                                               öel, nõialik, kahjustav, nigel

maneo                                                                jään, püsin

manet                                                          jääb, püsib

me (ego accusativuses)                                    mind (tegevuse sihtpunktina)

meus, mea, meum                                             minu (omadussõnana)

meam (acc. naissugu)                                minu (omadussõnana ja tegevuse

 sihtpunktina)

medicus, medici                                                 arst

medico (ablativus)                                      arstiga, arsti

meditor                                                               mõtisklen, mediteerin

meditabitur (tulevik)                                    mõtiskleb (tulevikus)

meditati sunt                                               mõtisklesid

meum (acc.; kesksugu)                                     minu (omadussõnana)

mitto                                                                   saadan, läkitan, viskan

misit                                                            saatis, läkitas, viskas

mittat (con.)                                                (et) viskaks, visaku

mons, montis                                                     mägi

mors, mortis                                                       surm

mundus, mundi                                                   maailm

nec                                                                      ega

nequando                                                            et mingil hetkel ei

neque                                                                  ega

nihil                                                                     mitte midagi, mittemiski

nolo                                                                    (ma) ei taha

nolite                                                           ärge tahtke

nomen, nominis                                                 nimi

in nomine                                                    nimel (sõna-sõnaliselt nimes)

non                                                                     ei

novi                                                                     tunnen, tean

novit                                                             tunneb, teab

nox, noctis                                                         öö

nunc                                                                   praegu, nüüd

omnes                                                                kõik (isikute kohta)

omnis, omnis                                                     terve, iga, kogu, igasugune, igaüks,

omnia                                                          kõik, kõik asjad

passio, passionis                                               kannatus

pater, patris                                                        isa

patri (dat.)                                                   isale

pax, pacis                                                           rahu

pacem                                                         rahu (tegevuse sihtpunktina)

peccator, peccatoris                                          patune

peccatores                                                  patused

peccatorum                                                patuste

peccatum, peccati                                             patt

per                                                                      läbi, kaudu

pereo                                                                  möödun, lähen üle; kaon, lähen hukka,

hukkun

pereat (con.)                                               (et) kaoks, (et) läheks üle jne

pereatis (con.)                                            (et) kaoksite, (et) läheksite üle jne

non pereat                                                   (et) ei kaoks, (et) ei läheks üle jne

peribit (tulevik)                                             möödub, läheb üle jne (tulevikus)

permitto                                                              luban, lasen

ne permittas                                                ära lase

pestilentia                                                            taud

peto                                                                     palun

petite                                                            paluge!

petit                                                              palub

petra, petrae                                                        kalju

petram (acc.)                                               kalju, kaljut (tegevuse sihtpunktina)

Petrus, Petri                                                        Peetrus

planto                                                                   istutan

plantatum                                                     istutatud

poenitentia                                                           meeleparandus

ad poenitentiam                                           meeleparandusele

populus, populi                                                    hulk, inimesed, rahvas, alamkiht

possessio, possessionis                                    omand

possessionem (acc.)                                   omand, omandi, omand (tegevuse

                                                                             sihtpuntkina), mõnikord: omandiks

postulo                                                                 nõuan

postula                                                         nõua!

praeceptum, praecepti                                        ette kirjutus, korraldus, nõuanne, käsk

praedico                                                               jutlustan

praedicans                                                   jutlustades

princeps, principis                                               vürst, ülem

principium, principii                                              algus

in principio                                                    alguses

primus, primi                                                       esimene

proicio                                                                  viskan ära, heidan kõrvale

proicit                                                            viskab ära, heidab kõrvale

prosperor                                                            õnnestun, lähen korda

prosperabuntur (tulevik, mitm.)                   õnnestuvad, lähevad korda (tulevikus)

pulso                                                                   koputan

pulsate                                                         koputage!

pulsans                                                        koputav, koputaja

pulsanti (dat.)                                               koputavale, koputajale

pulvis, pulvis                                                         tolm, pulber, põrm

quaecumque                                                       iga asi, kõik, igaüks, mis tahes asi

quaero                                                                 otsin

quaerite                                                        otsige!

quaerit                                                          otsib

quare                                                                    miks

quem (acc. mees- ja kesksugu)                          kes, mis, kelle, mille, keda, mida

  (tegevuse sihtpunktina)

qui, cuius                                                              kes

quod, cuius                                                           mis

quomodo                                                               kuidas, mil viisil

rego                                                                       valitsen

reges (tulevik)                                                valitsed (tulevikus)

relinquo                                                                 jätan

resurgo                                                                  (uuesti) tõusen üles; jään püsima

resurgent                                                       tõusevad üles; jäävad püsima (tulevikus)

rex, regis                                                              kuningas

reges                                                            kuningad

saeculum, saeculi                                                iga, sajand, maailm (nähtav),

          maailmavaim, ilmikuseisus

in saecula saeculorum                                sõna-sõnaliselt: sajandite sajanditeks,

 käibeväljendina: 1) igavesest ajast igavesti,

 2) igavesti

salvo                                                                    päästan

salva                                                            päästa!

salvetur (pass., con.)                                  (et) päästetaks

sanctifico                                                             pühitsen

sanctifica                                                     pühitse!

sanctus, sancti                                                   püha (inimene), pühak

cum sanctis                                                koos pühadega (pühakutega)

cum sanctis tuis                                         koos sinu pühadega (pühakutega)

sanctus, -a, -um                                                 püha (omadussõna)

sancto (dat., mees- ja kesksugu)               pühale

sanguis, sanquinis                                             veri

sanus, -a, -um                                                   terve, mõistlik

secus                                                                 kõrval, piki, kohal

sed                                                                     vaid, aga, kuid

sedeo                                                                 istun

sedit                                                            istus

semper                                                              alati, ikka

separaro                                                            eraldan, lahutan

separari                                                      eraldatud olla, lahutatud olla

servo                                                                  teenin

servite                                                         teenige

sic                                                                      jah, nii, nõnda

sicut                                                                   nii nagu, nõnda kui

sine                                                                    ilma

spiritus, spiritus                                                 vaim, puhang, tuul

spiritui (dat.)                                               vaimule

sto                                                                     seisan

stetit                                                           seisis

subsanno                                                           naeran välja, pilkan

subsannabit (tulevik)                                   naerab välja, pilkab (tulevikus)

sum                                                                    olen

erit (tulevik)                                                  on (tulevikus)

suo (ablativus, mees- ja kesksugu)                   oma, tema (omadussõnana)

super                                                                  peale, üle

suum, sua, suum                                               oma, tema (omadussõnana)

tamquam                                                            nagu, otsekui, justkui

tempus, temporis                                               aeg

in tempore suo                                            omal ajal

tenebrae, tenebrarum (esineb ainult mitm.)      pimedus

in tenebris                                                   pimeduses

terminus, termini                                                 piir, äär

terminos (acc., mitm.)                                 piirid, piire, ääred, ääri

                                                                            (tegevuse sihtpunktina)

terra, terrae                                                         maa

a facie terrae                                                maa palgelt

thesaurizo                                                          kogun (aardeid)

thesaurizare                                               koguda, koguma (aardeid)

nolite thesaurizare                                      ärge koguge (aardeid)

thesaurus, thesauri                                            aare, varandus

thesauros (acc. mitm.)                               aarded, aardeid, varandused, varandusi

        (tegevuse sihtpunktina)

tibi (dativus)                                                         sulle

timor, timoris                                                        kartus, hirm

in timore (ablativus)                                      kartuses

tinea                                                                     koi

tremor, tremoris                                                  värin

tu, tui                                                                   sina

tunc                                                                     siis

tuus, tua, tuum                                                    sinu (omadussõnana)

tua (kesksugu mitmus)                            sinu (omadussõnana)

tuis (tuus ablativuses mitm.)                    sinu (omadussõnana)

ubi                                                                    kus

unigenitus, unigeniti                                          ainusündinud

unigenitum (acc.)                                      ainusündinud (tegevuse sihtpunktina)

unum                                                                 üks

ut                                                                       et

vas, vasis                                                          anum, nõu

venio                                                                  tulen

veni                                                            tulin

venire                                                         tulla, tulema

ventus, venti                                                      tuul

verbum, verbi                                                    sõna (verbum ja kreeka logos ei tähenda

      mitte ainult ainelist sõna huultel, vaid rohkem

      sisemist sõna mõistuses – mõistet)

veritas, veritatis                                                 tõde, tõsi

via, viae                                                             tee

vinculum, vinculi                                                kütked

vincula (mitm.)                                           kütked

vir, viri                                                                mees, täiskasvanud inimene, küps inimene

virga, virgae                                                       sau; peenike oks

vita, vitae                                                           elu

voco                                                                   hüüan, kutsun

voca                                                           hüüa, kutsu!

vocare                                                        hüüda, hüüdma, kutsuda, kutsuma

voluntas                                                             tahe, tahtmine, soov, rõõm, hea meel

vos, vestrum                                                     teie

qui … vestrum                                           kes … teie seast, teie hulgast

vobis                                                          teile

vulnus, vulneris                                                 haav

vulnera (nom. ja acc. mitm.)                     haavad

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.